top of page

Commissievergadering Ruimte 10-4-2024

cie vergadering-2 10-4-24_edited.jpg
cie vergadering-1 10-4-24.jpeg

Besluitenlijst Cie RU

 

Datum  10-04-2024

Tijd  19:00 - 23:00

Locatie  Raadzaal

Voorzitter  Dhr Leon Coenen

7 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Jachthaven Asselt

 

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordiger van LVR, GL, CDA, DS,

SPR, VVD, D66, PvdA en SP.
 

Enkele door de fracties gemaakte opmerkingen zijn:

SP is van mening dat er in het gebied niks gedaan moet worden. SP merkt op

dat de natuur er niks aan heeft en de bewoners ook niet, momenteel er

voldoende ligplekken zijn, de beleving er door gaat wijzigen en misschien leidt

dit tot polarisatie in het dorp. SP vindt het van belang om precies te weten waar

de raad juridisch staat.

SPR is van mening dat het tijd is dat er duidelijkheid komt en dat het ook iets

mag kosten. SPR wil graag eerst duidelijkheid hebben over wat het de

gemeente Roermond gaat kosten als gekozen wordt voor scenario 3. SPR sluit

aan bij de brief van mevrouw Hodselmans, er is gedegen juridisch onderzoek

nodig. SPR wil graag een toelichting op scenario 1 (is er dan geen VVGB nodig

en gaat het alleen om een steigerconstructie?), de houseboats en de

stikstofvergunning.

CDA merkt op dat dit dossier een lange voorgeschiedenis kent, het een lastig

dilemma is maar iedereen nu duidelijkheid verdient. CDA informeert of er ook

gekeken is of (een deel van) het gebied gebruikt kan worden voor

natuurcompensatie en of daarover contact is gezocht met de provincie.

CDA merkt op dat de afgelopen jaren de druk op natuurgebieden enorm is

toegenomen en dat wellicht de natuur ook wat meer ruimte geboden moet

worden. De vraag is dan ook hoe deze raad daarin staat, is natuur

vanzelfsprekend of mag het ook wat kosten. CDA overweegt om in de raad

daarover een motie in te dienen.
 

DS vindt het onacceptabel dat het woon- en leefgenot van de gemeenschap

Asselt ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang van een commerciële

ondernemer die geen maatschappelijke waarde toevoegt aan deze

gemeenschap.

DS zal dan ook niet instemmen met het verlenen van een ontwerpverklaring

van geen bedenkingen voor een jachthaven in Asselt. DS heeft met velen

gesproken en een eigen mening gevormd, en heeft dan ook geen verdere

informatie of ambtelijke bijstand nodig. DS overweegt om in de

raadsvergadering een motie in te dienen waarin het college wordt opgeroepen

om scenario 3 nader te verkennen zodat alles op alles gezet wordt om de

ontwikkeling van een nieuwe jachthaven nu en in de toekomst te voorkomen.


D66 informeert voor welk scenario (1 en/of 2) gevraagd wordt om een ontwerp

VVGB af te geven. D66 informeert tevens of de initiatiefnemer nog steeds van

plan is om houseboats in de haven te plaatsen zoals de plaatjes op zijn site

laten zien, waarom de raad bij weigering van de ontwerp-verklaring een

ruimtelijk relevante motivering moet opstellen en of een jachthaven conform

de bouwregels wel gerealiseerd kan worden indien de initiatiefnemer de

jachthaven volgens scenario 1 wil realiseren. D66 verzoekt om een toelichting

op de weging van de plussen en minnen bij de vergelijking tussen de drie

scenario’s in bijlage 4. D66 spreekt twijfels uit over scenario 2, maar pas nadat

alle vragen zijn beantwoord kan een besluit worden genomen.

GL merkt op dat het een groot en complex dossier is. Om een goede afweging

te kunnen maken stelt GL vele vragen over onder andere het gebied van

juridische haalbaarheid, ecologie, recreatie, verkeersbewegingen,

verkeersveiligheid, financiën en contacten met RWS. GL informeert of voldaan

moet worden aan de kaderrichtlijn water, een Europese richtlijn die op 22

december 2000 van kracht is geworden en als doelstelling heeft het realiseren

en behouden van schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en

grondwater. GL levert twee relevante onderzoeken aan bij Hekkelman

Advocaten.

LVR staat even stil bij de politieke storm van de afgelopen week en de reden

waarom om ambtelijke bijstand is gevraagd. LVR merkt op dat niet wordt

gestart bij 0 en dat de LVR in het verleden altijd kritisch is geweest in dit

dossier. Een vraag is dan ook of in het geval geweigerd wordt een ontwerp

VVGB af te leveren, dit stand houdt in een juridische procedure. LVR vraagt om

een nadere duiding van de toegepaste scores. LVR merkt op dat met name de

initiatiefnemer de nadruk legt op het feit dat de nieuwe ontwikkeling beter is

voor natuur, flora en fauna, dan de vergunning uit 2007. LVR informeert waarin

het verschil zit, waarin zit de kwaliteitsverbetering tussen scenario 1 en 2.

PvdA merkt op te maken te hebben met besluitvorming uit 2007. Weigeren van

een ontwerp VVGB kan alleen op basis van de juiste argumenten, zodat deze

weigering ook stand houdt bij de rechter. Derhalve is ook gevraagd om
ambtelijke bijstand. De raad moet een keuze maken en het zou tot een ander

oordeel kunnen komen dan het voorstel van het college. PvdA stelt vragen over

het aantal verkeersbewegingen bij verhuur, hoeveel boten in het water blijven

en de impact van grotere boten op de natuur.

VVD merkt op dat niet voor het eerst over Maasparc Asselt wordt gesproken.

VVD zal het standpunt bepalen n.a.v. de verstrekte antwoorden en de

informatie die de komende weken volgen. VVD merkt op te maken te hebben

met erfenissen van vroeger, waardoor de beweegruimte wat beperkt wordt.

VVD meldt dat de vergunning uit 2007 nog geldig is, maar vraagt zich af of het

mogelijk is een jachthaven met voorzieningen te exploiteren in scenario 1.
 

Wethouder Franssen spreekt zijn dank uit voor de grote betrokkenheid bij dit

onderwerp. Hij gaat eerst in op het doorlopen proces tot nu toe, deelt mede

dat het dossier zo zorgvuldig mogelijk is opgebouwd en gaat in op de diverse

vragen en opmerkingen. Hij gaat onder andere in op de ruimtelijk relevante

onderbouwing van de raad bij het niet verlenen van de ontwerp VVGB, de

aanvraag voor een aantal ligplaatsen, het bouwvlak, hellingbaan, richtlijnen

voor verkeer, verblijfsduur en sluiting in wintermaanden. Hij merkt op dat aan

de plussen en minnen in de bijlagen geen wetenschappelijke onderbouwing

ligt. Het is aan de fracties om aan de diverse aspecten een weging te geven. In

reactie op een vraag over de kosten bij de keuze voor scenario 3 deelt

wethouder Franssen mede dat er voor zover bekend geen vergelijkbare casus

is. Er kan dus geen inschatting worden gemaakt hoe een gerechtelijke

procedure verloopt.
 

De heer Tielen gaat in op de wet natuurbescherming, de stikstofdepositie, de

luchtkwaliteit en het draagvlak als beoordelingsgrond. Tevens gaat hij in op de

status van het ontwerp VVGB en het besluit dat het college vervolgens moet

nemen. De raad mag een ontwerp VVGB weigeren als de raad van mening is dat

het plan niet in lijn is met een goede ruimtelijke ordening. De rechter zal de

motivering voor dit besluit toetsen.
 

Op verzoek van GL zegt wethouder Franssen toe om de vraag of initiatiefnemer

ook bij de uitvoering van scenario 1 bereid is de kosten voor de noodzakelijke

verkeersmaatregelen op zich te nemen, voor te leggen aan de initiatiefnemer.
 

De voorzitter verzoekt om nog onbeantwoorde vragen aan de griffie te doen

toekomen. Deze worden vervolgens doorgeleid naar de portefeuillehouder voor

een schriftelijke beantwoording.
 

CDA, DS, SPR delen mede bespreking van het voorstel niet langer uit te willen

stellen en zijn van mening dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad

van 25 april a.s.

 

LVR, GL, VVD, D66 en PvdA merken op dat er nog onbeantwoorde vragen zijn

naar aanleiding van deze vergadering en dat het advies van Hekkelman

Advocaten pas in de loop van volgende week volgt. Zorgvuldigheid gaat voor

alles en indien er dus meer tijd nodig is voor een goede voorbereiding en

onderbouwing van de standpunten, wordt geadviseerd het raadsvoorstel pas te

bespreken in de raad van 6 juni a.s.
 

SP legt de vraag over de agendering voor aan de fractievoorzitter.

bottom of page