top of page

Infomiddag voor de raads- en commissieleden 26-11-2022

infomiddag 26-11-2022.jpg

Aan Raads- en Commissieleden Gemeente Roermond

Datum: 27 november 2022

 

Betreft: Presentatie infomiddag Maasparc Asselt Nee op 26 november 2022

 


Beste Raads- en Commissie leden,

 

Hartelijk dank dat u op onze uitnodiging bent ingegaan.

Zoals beloofd zaterdag 26-11 j.l.  tijdens informatiemiddag sturen wij jullie de presentatie Maasparc Asselt-Nee in Asselt.

 

Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd om hetgeen mondeling is toegelicht, in de presentatie te verwerken en getracht een weergave van de zeer goede discussie met jullie, beknopt weer te geven. De presentatie wordt daarmee een combinatie van presentatie en verslag.

 

De discussie heeft op verschillende plekken tijdens de presentatie plaatsgevonden. Wij hebben de punten van zelfde strekking, voor een betere leesbaarheid,  bij elkaar gezet.

 

De discussie is in de presentatie weergegeven in een ander lettertype en cursief, waardoor deze duidelijk zichtbaar is.

 

Namens bewoners en organisaties hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en oprechte betrokkenheid bij Asselt, als belangrijk onderdeel van Roermond.

 


Met vriendelijke groet,

Namens werkgroep Maasparc Asselt-Nee

 

Samenstelling Werkgroep

Wiel Verlinden, contactpersoon bewoners Past Pinckerstraat en WSV Ascloa

Victor Mostart, contactpersoon bewoners Op de Berg en groot deel Asselsestraat

Rien Rommers, Albert v Herten, Erik Poels, bewoners Eind, contactpersonen bewoners Eind en Eindweg

Thibaud de Guerre, voorzitter WSV Ascloa en eigenaar groot gedeelte gronden/water Asseltseplassen

Harry Jenniskens, voorzitter Wijkraad Asselt

Toine Wuts, voorzitter MHVS en contactpersoon Natuur en Heemkunde organisaties

 

 

 

 

Maasparc  Asselt- Nee

 

De kern is wat gaat er gebeuren en wat is er gebeurd in het verleden.

 

Woensdag j.l. heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden met de wethouder, daar hij vandaag niet aanwezig kon zijn. Hierin zijn ook afspraken, voorstellen gedaan om de omgevingsdialoog in een werkbare vorm te gieten. De inhoudelijk besproken punten komen in de presentatie aan de orde.

 

De brief van kabinet aan tweede kamer inzake stikstof en bescherming tegen hoogwater en verdroging wordt ook even aangehaald, daar hier een bouwverbod/beperking voor de uiterwaarden, wordt genoemd. Deze komt tijdens de discussie ook nog even terug.

 

1989, Bestemmingsplan Buitengebied Swalmen, eerste vermelding Jachthaven.

 

Jachthaven oorspronkelijk voor Ascloa, Draekevaarders, visserboten. Met name een wens vanuit het waterschap of Rijkswaterstaat, om de monding van de Swalm weer goed te kunnen laten functioneren. Ascloa heeft hier echter geen gebruik van gemaakt, mede vanwege de sterke stroming bij hoogwater op deze locatie.


2000, Bestemmingsplan Buitengebied, de omschrijving is iets gewijzigd, doch inhoudelijk niet veranderd. Het is ook geen nieuw bestemmingsplan, maar het in 1989 vastgestelde bestemmingsplan met daarin de aanwijzingen vanuit de provincie verwerkt.

 

1995, 1998 Rijkswaterstaat besluiten zaten niet in WOB
 

1996 /1997, Aanlegvergunning, zat niet in WOB. Is dus ook niet bekend wat hierin vooraf getoetst is.
 


2001 tot 2003,

artikel 19 vrijstelling bestemmingsplan procedure jachthaven, havengebouw en bedrijfsloods. In 2003 de procedure gestopt. De initiatief nemer uit Meteren had geen interesse meer tot koop, mogelijk na veel protest uit dorp en ontbreken van de mogelijk te realiseren zoals hij dat wilde, met name tweede bedrijfsgebouw en verblijfsrecreatie.
 

2000, Rijkswaterstaatbrief  zat niet bij WOB, inhoud is te herleiden uit brief 2001


2001, Rijkswaterstaat, waar in gegaan wordt op gevraagde wijziging en beroep met schadeclaim. Na de hoogwateren van 1993 en 1995 zijn de bouwmogelijkheden in het stroomvoerend winterbed/ uiterwaarden beperkt. Een aanvraag om een groot aantal rijnaken te plaatsen als verblijfsrecreatie wordt door RWS niet toegestaan. Het beroep en schadeclaim wordt niet gehonoreerd.
 

2002, Rijkswaterstaat, als onderdeel van de vrijstellingsprocedure art 19 geeft RWS wel als mogelijkheid een beheervoorziening en rijnaak voor sanitair. Dat  kan binnen de hoogwater en waterafvoer mits de terp wordt verlaagd en het gebouw op palen komt te staan.
 

 

2005-2006

start van nieuwe artikel 19 procedure, nu door Maasplassen bv. De steiger wordt door gemeente in nota van zienswijze als niet aan de orde beschouwd. Deze is mogelijk volgens bestemmingsplan uit 1989 en aanlegvergunning 1996. Gaat alleen om het havengebouw.
 

2005 Nota van zienswijze.

Ook hier weer veel bezwaar voornamelijk tegen de grootschaligheid, volle Asseltseplassen, verkeer, rust, hoogwater in de winter,overige recreatie, natuur en beschermd dorpsgezicht. Zelfde punten van bezwaar als nu in 2022.

 

Door de  gemeente Swalmen wordt duidelijk gesteld dat na de vrijstellingsprocedure er nog een bouwvergunningprocedure en indien nodig een milieuvergunningsprocedure moet worden aangevraagd. Daarin komen de (nadelige) effecten voor de omgeving en bewoners aan de orde.  Dit wordt herhaald door de cie Bezwaar en beroep en in brief van de gemeente Swalmen.
 

2005, Cie Beroep en Bezwaar, de onderhavige vrijstelling artikel 19 is nodig om een bouwvergunning te kunnen afgeven voor beoogde bouwwerken. Het besluit is dan alsnog appelabel.
 

2006 Brief gemeente Swalmen aan Maasplassen bv. Dat zolang geen bouwvergunning of milieuvergunning, melding is aangevraagd, de jachthaven niet in exploitatie mag worden genomen.
 

2006 Bestemmingsplan Buitengebied Swalmen, met daarin opgenomen de jachthaven met mogelijkheden zoals behandeld in vrijstelling artikel 19. Daarmee wordt bestemmingsplan leidend. Volgens gemeente Roermond is er sprake van een vergissing en zijn per abuis geen bouwwerken op het water mogelijk gemaakt. Dat is pas na 16 jaar voor het eerst genoemd!
 


Discussie en aanvulling op 26-11-2022

In het gesprek met de wethouder wordt ambtelijk gesteld dat de effecten als gevolg van steiger en bedrijfsgebouw in de vaststelling van het bestemmingsplan zijn meegenomen.

In de ruimtelijke onderbouwingen, uit 2002 en 2005 die als basis aan de artikel 19 procedure lagen is hier niets van gebleken. De wijzigingen uit de artikel 19 procedure zijn overgenomen in het bestemmingsplan, zonder verdere toetsing op effecten. Dit hebben we nog nagezocht.

 

De gemeente Roermond stelt dat destijds bij vaststellen van bestemmingsplan in 2006 en in 2018 (beheersverordening een toets heeft (moeten) plaatsvinden cq is gebeurd. Waardoor nu eigenlijk geen toets op effecten meer nodig is voor de bouw van de steiger, volgens de vergunning uit 2007. Dit is nog herhaald in het gesprek met de wethouder.

 

Nu gaat alles gelijk in een omgevingsvergunning of worden bepaalde zaken als in bestemmingsplan fase meegenomen.

Destijds was, met name ook in deze situatie, eerst een artikel 19 vrijstelling bestemmingsplan procedure, met een inschatting of het mogelijk of wenselijk was op die locatie. Daarna de bouwvergunning en daarna de milieuvergunning met de effecten op de omgeving. In die milieuvergunning procedure kon ook nog de bouwvergunning vernietigt worden. Of zoals gemeente Swalmen stelde zelfs de artikel 19 vrijstelling is appelabel. Maar of dat laatste hier nog geldt is de vraag omdat het in het bestemmingsplan is opgenomen. Het zou dan om wijziging van het bestemmingsplan gaan, in een aparte procedure.
 

De effecten op de omgeving zijn tot nu toe niet meegenomen. Die zitten nu (2022) wel in de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag van de steiger, alhoewel per document de cijfers niet vergelijkbaar zijn en de routing van verkeer doelgericht kan wijzigen.

 

Tijdens de bijeenkomst is heel duidelijk door meerdere genoemd, hoe krijgen we die effecten voldoende mee en volledig zichtbaar indien de initiatiefnemer onvoldoende openheid van zaken geeft wat hij in de toekomst wil. De aangevraagde en beoogde situatie, waar hij wel reclame mee maakt op zijn internet pagina over dit project. Hoe kunnen we die effecten toetsten indien de procedure in meerdere parten wordt geknipt, steiger en havengebouw.

 

Ook werd gesteld: is niet voldaan aan de bepaling in het bestemmingsplan in de oorspronkelijke opzet. Ascloa, Draekevaarders, vissersboten, hebben een eigen locatie  gevonden. Waardoor een groot aantal van de ligplaatsen op andere locaties is gerealiseerd. Is er dan nog behoefte en ruimte op de Asseltseplassen.

 

In relatie tot de effecten. Als je het hebt over verbetering van de situatie. Waar initiatiefnemer steeds aan refereert, op basis van de beheersverordening, welk uitgangssituatie neem je dan.

 


2007,

Gemeente Roermond, bouwvergunning steiger. In bouwvergunning staat dat vergunning voor centrumgebouw in latere fase wordt ingediend. Dit is nooit gebeurd evenals geen milieuvergunning voor het gebruik van de steiger en het havengebouw. In de vergunningsaanvraag staat tevens met pen ingevuld dat het gedeelte steiger dat in het water ligt een onderdeel is van de ingediende aanvraag.

 

De bouwvergunning voor de steiger is de tweede fase in het realiseren van de Jachthaven, na de vrijstelling en opname in bestemmingsplan. Een milieuvergunning of melding is de volgende fase. Deze is nooit gebeurt. De effecten zijn ook hier nog nooit beoordeeld.

 

2007, Rijkswaterstaat, ontheffing in relatie tot bouwvergunning steiger uit 2007
 

2013, Gemeente Roermond, controle bouwstart en bouweinde van de bouwvergunning 07000359.
 

2015 melding sloop van de steiger. Sloopvergunning was niet nodig.

 

2016 Nieuw Bestemmingsplan Buitengebied Swalmen. Zonder Maasplassen gedeelte.
 

2018 Beheersverordening Maas en Maasplassen Roermond. Met geldigheid bestemming uit bestemmingsplan Buitengebied Swalmen 2006 voor het gedeelte van de Maasplassen, zonder bouwwerken op het water en beperkingen/geen nieuwbouw.


 

Discussie en aanvulling op 26-11-2022

De gemeente stelt in RIB dat vergunning uit 2007 nog geldig is. De rechter heeft dat niet beslist in de recente uitspraak, dit is conclusie van de gemeente. Dit is ambtelijk bevestigd in het gesprek met de wethouder.

 

Volgens de gemeente is er sprake van een administratieve fout, bij de controle bouwstart en bouweinde. De aanvrager had nog blanco exemplaren van de melding bouwstart en controle. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente deze taak heeft uitgevoerd zonder dit met de vergunninghouder te communiceren.

 

Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd of dit vaker gebeurt dat achteraf wel of niet op deze manier gecontroleerd wordt. Het zal best wel eens gebeuren,net zoals handhaving niet altijd gebeurt, gebeuren deze activiteiten ook niet altijd. Vaak worden ze wel in de aanloop naar een nieuw bestemmingsplan gedaan, om het nieuwe plan zo goed mogelijk te actualiseren.

Gezien dit in de aanloop naar een nieuw bestemmingsplan buitengebied was kan dit best om die reden gedaan zijn, maar dat is niet bekend. Wel is in een ander geval van bestemming van een manege, tussen Swalmen en Roermond, de bestemming na controle in het nieuwe bestemmingsplan 2016 er vanaf gehaald.

Dat had hier ook kunnen gebeuren, echter dit deel, de Maasplassen, zijn niet in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Het bestemmingsplan 2006 is, voor deze locatie en de Maasplassen in Asselt, ongewijzigd overgenomen in de beheersverordening.

 

In een eerdere fase is gesteld dat indien wij geen jachthaven wensen, we de mogelijkheid hadden gehad om in de beheersverordening de bestemming JH uit het bestemmingsplan te laten halen. En wij op de bouwvergunning hadden kunnen reageren.

Echter de vergunninghouder en de gemeente Roermond hadden toen natuurlijk ook het ontbreken van de mogelijkheid van bouwwerken op het water, wat nu als een omissie wordt beschouwd, kunnen aanpassen. Ook dat is niet gebeurt.

 

Dit is een interessant punt om in een verder overleg met de gemeente te onderzoeken. Misschien biedt dit wel een andere kijk op de planologische aanpak. Op de bepaling wat mogelijk is vanuit het bestemmingsplan.

 

Wat geldt hier wel en wat niet?

Denken we vanuit onze inwoners of vanuit initiatiefnemer bij zoeken oplossing.

 

 

2022

Wat wil de initiatiefnemer? Wat gaat hij met de haven doen? Wil hij nu of in de toekomst wel een havengebouw?

Waar heeft hij recht op?

 

De gemeente moet een afweging maken.

Gaat ze voor de plannen van de initiatiefnemer of voor de belangen van  haar eigen inwoners en hier in bijzonder de inwoners van Asselt.

 

Als inwoners hebben wij gevoel dat we drie keer achter elkaar benadeeld worden.

  1. Per abuis geen bouwwerken op het water. Terwijl dit in bestemmingsplan/beheersverordening ongewijzigd is gebleven.

  2. Administratieve fout. 9 jaar de tijd gehad om die te repareren.

  3. Toepassing artikel uit Beheersverordening, verbetering van het plan. Dit wordt steeds door de initiatiefnemer als punt genoemd, waarom hij recht zou hebben een aangepast plan goedgekeurd te krijgen.

 

De punten 1 en 2 hadden bij de vaststelling van de beheersverordening gerepareerd moeten worden. Dit is niet gebeurt.

 

De beheersverordening/ het bestemmingsplan gaf daardoor dan ook geen bouwmogelijkheid meer voor nieuwe plannen en volgens ons  geen realisatie van de jachthaven. Daardoor was er voor inwoners geen reden om op de beheersverordening te reageren. Wij vertrouwden onze gemeente dat het goed geregeld was.

 

Punt 3. Is hier werkelijk sprake van een verbetering van het plan ten opzichte van  oorspronkelijke bouwvergunning.

  1. Er is alleen een bouwvergunning afgegeven voor een steiger. Een aanpassing met minder ligplaatsen, maar in omvang gelijk lijkt een verbetering. Maar het bouwwerk is niet kleiner, maar geeft minder aanlegplaatsen.

  2. Echter de hoeveelheid aanlegplaatsen zijn nooit ingevuld. Er is nooit getoetst op de effecten door middel van een milieuvergunning. In feite is er nooit gebruik met boten vergund, door de gemeente. Wel toestemming door RWS, maar deze toetst alleen op waterveiligheid en stroming.

  3. Het bouwwerk steiger is nooit gebruikt. Dus elk gebruik geeft een toename van effecten op de omgeving.

  4. Het havengebouw is nooit vergund en nooit gebruikt. Behandelen cf beheersverordening.

 

De initiatiefnemer stelt ook nu (2022) dat hij alleen een bouwvergunning aanvraagt voor een steiger. Een vergunning voor het havengebouw komt in een latere fase. Zo als dat ook de handelwijze is geweest (2007) van de verschillende initiatiefnemers. Een steiger zonder gebruik geeft nauwelijks beroepsmogelijkheid op effecten.

 

Het gebruik van de steiger dient wel meegenomen te worden in de huidige aanvraag, omdat het tot nu toe niet getoetst is. Wij zijn daarnaast van mening dat je de beoogde eindsituatie zou moeten toetsen, om een salami-tacktiek te voorkomen.

Een ruimtelijke onderbouwing, met onderzoeksrapporten is op 19 januari 2022 ingediend.

 

In deze onderzoeksrapporten worden verkeersinschattingen gemaakt, worden stikstofdeposities berekend (aanvraag bij provincie), wordt overlast voor bewoners en natuur bepaald.

Op welke gegevens? Als de initiatiefnemer niet wil zeggen wat hij daar precies gaat doen? Hoe kan de gemeente dan de juistheid van deze gegevens controleren.

Verhuur geeft meer gebruik en andere effecten dan eigendom. Gegevens zijn nog weleens wisselend per onderzoek.

Op welk gebruik zijn voorzieningen, bv sanitair etc,  afgestemd, als gebruik onbekend is?

 


Discussie en aanvulling op 26-11-2022

Vanuit de gemeentelijke vertegenwoordigers is duidelijk gevraagd wat de bewoners en organisaties zien als de meerwaarde van het plan voor Asselt. Van de huidige aanvraag en de beoogde situatie zoals verwoord in de aanvraag en op de site wordt geen meerwaarde verwacht, alleen maar negatieve effecten op de leefomgeving. De verkeersdrukte neemt flink toe in het in de zomer al drukke Asselt, met vaak gevaarlijke situaties voor het langzame verkeer. Daar in de onderzoeksrapporten de cijfers over het jaar worden gemiddeld komen de effecten in het gebruiksseizoen onvoldoende tot uitdrukking. Toetsing aan beschermd dorpsgezicht heeft in zijn geheel niet plaats gevonden. De drukte op het water heeft nu al zijn maximum gebruikt, waardoor de uitvarende boten van de beoogde jachthaven allen de Maas zelf op kunnen. De eigenaar van een groot deel van de plassen stelt de ruimte voornamelijk alleen beschikbaar voor ongemotoriseerde boten.

 

Wat dan wel een mogelijkheid/gewenst zou zijn, is de aanvullende vraag.

Het gebied inrichten als groene natuur, met een plas als visvijver en aanlegplaatsen voor vissersboten, die nu verspreid in het Maasplassengebied liggen.

Je krijgt dan een aaneengesloten natuurgebied van de Stadsweide tot de gemeentegrens de Hanssummerweerd. In beide gebieden is/wordt flink geïnvesteerd in natuur ontwikkeling.

De Asseltseplassen hebben deze fase al eerder beleefd op een natuurlijk wijze.

 

Een totaal samenhangend gebied, met stille recreatie en agrarisch beheer als ondergeschikt aan het natuurbelang. Dat past in het gemeentelijk beleid verwoord in het Ontwikkelingskader stedelijke Maasplassen.

 

 

Verhuur en recreatiepark met verblijfsvoorziening is de Rode draad.

 

Dit blijkt uit de gehele procedure van 1996 tot 2022. Telkens komt het gebruik van recreatiewoningen, rijnaken, houseboat’s, aan de orde. Het beheersmodel is steeds geweest en nu ook weer, verhuur voor verblijfsrecreatie.

Telkens is dat, als niet vergunbaar, ook de reden waarom de plannen nog nooit zijn doorgezet.

 

Uit de RIB blijkt wat gemeente heeft gesteld, over de feitelijke plannen. Specifiek dat de beoogde jachthaven geen verkapt drijvend recreatiepark wordt of plaats zal bieden aan houseboat’s.

Dat zal niet gebeuren, geen verhuur etc. Stelt de initiatiefnemer. U heeft het kunnen lezen.

 

“Meer specifiek is daarbij de vraag aan de orde gekomen of de beoogde jachthaven niet een verkapt drijvend recreatiepark zal worden, en of de jachthaven plaats zal bieden aan zogenaamde 'houseboat’s'.”

“In het verlengde van bovenstaande heeft initiatiefnemer verduidelijkt dat enkel ligplaatsen, en geen boten, zullen worden verkocht of verhuurd. Deze ligplaatsen mogen niet worden onderverhuurd, of commercieel worden geëxploiteerd.”

 

Echter op hun site bieden ze juist deze constructie van huur en onderhuur aan. De service die zij verlenen. Vergelijkbaar zoals bij vele recreatieparken. Mensen kopen een huisje (in dit geval boot) en de beheerder van het park (in dit geval haven) verhuurt deze. In een aparte beheerstichting of bv. Bij voorkeur uitbesteed aan iemand anders.

Discussie en aanvulling op 26-11-2022

Het punt van onduidelijkheid van wel of geen verhuur is het grootste knelpunt in dit dossier. Vanuit alle aanwezigen wordt aangegeven dat er van een recreatiepark,camping, resort op het water geen sprake mag zijn.

 

Wethouder Zwijnenberg geeft ook aan dat tijdens het gesprek met de initiatiefnemer dit een zeer stevig punt van discussie is.

Vanuit de aanwezigen, de raadsleden, de heer Zwijnenberg en de vertegenwoordigersvanuit bewoners en organisaties uit Asselt, wordt bij herhaling de ongewenstheid van een recreatiepark met verblijfsrecreatie op het water als ongewenst genoemd.

Daar is een grote overeenstemming over onder elkaar.

 

Tevens worden velen denkwijze genoemd waarop zij allen dit baseren. Gevoed door de onduidelijkheid die in stand wordt gehouden door de initiatiefnemer. De informatie op hun site, die het verhuur voor derden als een belangrijke dienstverlening ziet. De rode draad van commerciële verhuur en exploitatie dmv beheer voor beleggers.

 

De onduidelijkheid wie dan verantwoordelijk is. Wie moet je aanspreken als het uiteindelijk wel gebeurt. Er wordt gerefereerd aan een gerechtelijke uitspraak uit Noord Hollend, een volstrekt vergelijkbare situatie, waarbij eigendom en beheer van verhuur van boten in twee verschillende handen (BV’s) lag, Onduidelijkheid wie aansprakelijk is zorgt daar voor continuering van een ongewenste situatie.

 

Welke mogelijkheden heeft de gemeente om een ongewenste ontwikkeling naar een verkapt recreatie verblijfspark op het water tegen te gaan? Welke bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke mogelijkheden zijn er?

 

Zodat er geen onhandhaafbare situatie ontstaat.

 


Met wie gaat de gemeente eigenlijk in zee?

Wat is de waarde van de toezegging door initiatiefnemer, naar de gemeente, in de Raadsinformatiebrief?

 

Googelen  op de naam Jeroen Knols geeft een wirwar van bv’s. Waarin hij volgens de daaraan gelinkte uittreksels van de KvK, beheerder, vertegenwoordiger, eigenaar, mede eigenaar etc is.

 


Discussie en aanvulling op 26-11-2022

Hier wordt kort op ingegaan met de opmerking, voorzichtigheid is geboden om niet iemand valselijk te beschuldigen. Het is een taak van gemeente en het RIEC om hier waakzaam op te zijn. Dat hier geen sprake is van ondermijning. De recreatiesector is goed in beeld bij het RIEC, gezien de vele recente krantenartikelen.

 

Schadeclaim

Waarom is er vrees voor een schadeclaim.

Bouwwerken mogen niet op het water volgens het bestemmingsplan (2006 en 2018). Dat wist de initiatiefnemer. De bouwvergunning moet getoetst worden op gebruik. Dat wist de initiatiefnemer.

Hij heeft het risico genomen om de haven te kopen, wetende dat hij andere grootschaligere plannen had. Wetende dat deze grootschalige plannen altijd op verzet hebben gestuit in Asselt. Daarom moet de procedure goed gebeuren. Daar zijn we het mee eens. Dit werd door allen beaamd tijdens de bijeenkomst.

 

Bezint eer ge begint.

 

Het moge duidelijk zijn dat er vanuit Asselt geen behoefte is voor een dergelijke grootschalige jachthaven camping Resort.

 

De drukte op het water en op de weg laten een uitbreiding van faciliteiten niet toe in Asselt , de parel van de gemeente Roermond.

 

Het gebied inrichten als groene natuur, met een plas als visvijver en aanlegplaatsen voor vissersboten, die nu verspreid liggen.

 

Je krijgt dan een aaneengesloten natuurgebied van de Stadsweide tot de gemeentegrens de Hanssummerweerd. In beide gebieden is/wordt flink geïnvesteerd in natuur ontwikkeling.

De Asseltseplassen hebben deze fase al eerder beleefd op een natuurlijk wijze.

Een totaal samenhangend gebied, met stille recreatie en agrarisch beheer als ondergeschikt aan het natuurbelang.

 

Als er dan toch iets moet met inachtneming van toezeggingen uit het verleden.

Is een jachthaven met boten op duurzame energie, wind, elektrische en spierkracht, een mogelijkheid.

 

Die past bij de omgeving en past in de gemeentelijke visie verwoord in het Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen.

 

 

Discussie en aanvulling op 26-11-2022

Het laatste beleid vanuit Den Haag inzake Stikstof en hoogwater bescherming en water vasthouden om verdroging te voorkomen dient zeker meegenomen te worden.

 

Dit geeft aan dat er niet meer gebouwd mag worden in de uiterwaarden van de Maas. Al veel langer bekend, maar steeds sluipwegen of geitenpaden bewandeld om het toch toe te laten.

 

Dit beleid vindt zijn oorsprong in de bescherming van onze natuur, onze leefomgeving. Een andere levensstijl is nodig willen we overleven op deze planeet in ons land. Door commissie Remkes nog eens aangehaald met er is niet meer overal groei mogelijk. Daarna is vele malen gerefereerd aan grenzen aan de groei (Rapport van de club van Rome nu 50 jaar geleden. Een ander levens wijze. Consuminderen. Of zoals gisteren kort aangestipt maar niet verder bediscussieerd.

 

We moeten onze voetafdruk verkleinen in plaats van vergroten.

 

 

Wat past het beste op deze plek is een mooie start voor de omgevingsdialoog die we met de gemeente willen starten.

 

 

bottom of page